اطلاعیه ها
یکشنبه 31 مرداد 1400 شماره تماس کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز آباده شماره تماس کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز آباده
ردیف نام ونام خانوادگی سمت شماره تماس دانشگاه
1 دکتر سید جواد هاشمی رئیس مرکز 44354070    
2 خانم اسدی مسئول دفتر ریاست 44354070    
3 خانم  عبدالهی دبیرخانه داخلی228    
4 اکبر احمدی مسئول امور اداری و حراست 44354073    
5 خانم سلیمی مسئول امور مالی 44354077    
6 حمیدرضا رجایی مسئول آموزش 44354072    
7 علی قربانی روابط عمومی و وام دانشجویی داخلی 212    
8 خانم حسینی کتابخانه و مسئول فرهنگی 44354075    
9 وحید پاسیار مسئول برنامه ریزی کلاسی 44354078    
10 علیرضا مسعودی مسئول فن آوری اطلاعات داخلی 248    
11 خانم یزدان شناس مسئول امور دانش آموختگان داخلی 241    
12 محمد جواد قاسمی مسئول ثبت نام ،بایگانی ، نظام وظیفه ، انصراف 44354067    
13 خانم رجایی مسئول دانشنامه تحصیلی داخلی 240    
14 سید عزیز حسینی
علی یوسفی
عباس رفیعی
حسین دانشور
پرسنل نگهبانی واطلاعات مرکز داخلی 223    
 
شماره تلفنخانه :44354061 الی 66
تماس در ساعات اداری از ساعت 8 صبح الی 14.30
لطفا پس از شماره گیری ، داخلی مورد نظر خودرا وارد نموده ومنتظر پیام اپراتور گویا نباشید
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر