اطلاعیه ها
دوشنبه 1 خرداد 1396 مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه حوادث دانشجویی بیمه ایران
مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت
در صورت فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی دایم کلی یا جزیی یا ایجاد جراحت ناشی از حادثه هریک از بیمه شدگان ، بیمه گذار مکلف است مراتب را حداکثر ظرف مدت 30روز از تازیخ اطلاع به بیمه گر اعلام و پس از آن مدارک ومستندات به شرح زیر را ارسال نماید . بدیهی است هرگونه مدارک مورد لزوم جهت تادیه و پرداخت غرامت مورد تعهد حسب مورد به صورت کتبی به اطلاع بیمه گذار خواهد رسید
الف ) درصورت فوت ناشی از حادثه
1- اصل یا رونوشت تایید شده گواهی وفات صادره از ادارات ثبت احوال
2- اصل یا رونوشت تایید شده گواهی فوت صادره از سوی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی برتعیین علت فوت
3- گزارش مشروح حادثه منجر به فوت که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد
4- اصل یا رونوشت تایید شده شناسنامه باطل شده و کارت ملی
5- اصل یا رونوشت تایید شده کارت دانشجویی معتبر بیمه شد
6- نامه کتبی اعلام خسارت توسط بیمه گذار
7- اصل یا رونوشت تایید شده گواهی انحصار وراثت و کارت ملی و شناسنامه استفاده کنندگان
ب) درصورت بروز نقص عضو ( کلی یا جزیی) ناشی از حادثه
1- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد
2- گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو با ذکر صدمات وارده و عوارض باقیمانده از حادثه
3- کلیه مدارک و مستندات پزشکی و بیمارستانی مرتبط با حادثه ازشروع تا خاتمه درمان به خصوص مستندات مرتبط با روزوقوع حادثه و اولین مرجع درمانی مراجعه شده
4- اصل یا رونوشت تایید شده شناسنامه ، کارت ملی و کارت دانشجویی بیمه شده
5- نامه کتبی اعلام خسارت توسط بیمه گذار
ج) در صورت ارایه هزینه های پزشکی ناشی از حادثه
1- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد
2- گواهی پزشک معالج مبنی بر معالجات انجام شده بر روی بیمه شده
3- اصل مدارک ومستندات پزشکی و بیمارستانی مرتبط با حادثه از شروع تا خاتمه درمان به خصوص مستندات مرتبط با روز وقوع حادثه و اولین مرجع درمانی مراجعه شده
4- اصل یا رونوشت تایید شده شناسنامه ، کارت ملی و کارت دانشجویی بیمه شده
5- نامه کتبی اعلام خسارت توسط بیمه گذار

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر