كوچك يا بزرگ كردن بخش :.شماره تلفن مسئولین
1391/9/8 چهارشنبه
شماره تلفن گویای دانشگاه
 67تا44354061کد شهرستان 071برای خارج از استان فارس
لطفا بعد از گرفتن تلفن دانشگاه پس از شنیدن پیامگیر تلفن بدون قطع کردن تلفن شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید :
نام مسئول
سمت
تلفن داخلی
تلفن مستقیم
فاکس
آقای دکترمیرزانیا
رئیس پیام نور آباده
219
07144354071
خانم اسدی
مسئول دفتر ریاست
233
آقای رجائی
مسئول آموزش-مسئول طراحی سایت مرکز
271
 
خانم سلیمی و آقای احمدی
کارشناس مالی
226
 
آقای محمدی
مسئول اداری وحراست
225
 
خانم احمدی
مسئول امور فرهنگی
263
 
خانم حسینی
مسئول کتابخانه
204
 
 
خانم ابوالحسینی وآقای  پاسیار
مسئول برنامه ریزی
249
44354078
 
خانم صادقی
مسئول دانش آموختگان
229
 
 
 خانم یزدانشناس
کارشناس صدور تاییدیه تحصیلی
241
 
 
 
 
آقای مسعودی
مسئول رایانه تطبیق واحد-مهمان
248
 
 
آقای قاسمی
مسئول بایگانی نظام وظیفه- سنوات تحصیلی -پذیرش و ثبت نام
247
242
 
 
 
 
خانم عبدالهی
مسئول دبیرخانه
228
 
 
 
 
آقایان قربانی و یوسفی
مسئول انبار-کارپرداز
212