آموزش
 
نحوه محاسبه نمره امتحان در دانشگاه پيام نور

نحوه محاسبه نمره امتحان در دانشگاه پيام نور

سيستم آموزشي مخصوص دانشگاه پيام نور خروجي اوليه نمرات امتحانات اين دانشگاه را نيز منحصر كرده است.
اين خروجي در حالت اوليه خود حالت هاي متفاوتي دارد كه بعد از چند عمل رياضي ساده در انتها بر مبناي
۲۰ محاسبه مي شود. در اين مطلب سعي خواهد شد حالت هاي مبهم با ذكر مثال به اطلاع رسانده شود:
حالت اول : اگر استاد براي دانشجو نمره ميان ترم در نظر بگيرد
ميان ترم از 8 نمره + نمره امتحان از 12 نمره = 20
حالت دوم
 : اگر استاد براي دانشجو نمره ميان ترم در نظر نگيرد
نمره امتحان از 12 نمره ضرب در 10 سپس تقسيم بر 6 = 20
نكته
۱ : نمرات دانشجو در تمام موارد در هر دو حالت محاسبه مي شود و بهترين حالت در نظر گرفته ميشود.به طور مثال اگر استاد براي دانشجو نمره ميان ترم 4 از 8 نمره را در نظر بگيرد و دانشجو نمره 12 از 12 نمره را كسب كند در حالت اول نمره دانشجو 16  مي شود اما در حالت دوم نمره دانشجو 20  مي شود پس سيستم نمره 20 را براي دانشجو در نظر ميگيرد 12*10/6= 20


 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر