آموزش
 
به اطلاع دانشجویان ترم آخر که فقط تا 24 واحد درسی باقیمانده دارند می رساند بعد از درخواست ترم اخری در پیشخوان خدمت سامانه گلستان و تایید آن توسط کارشناس آموزش می توانند تا حداکثر 3 عنوان درس عمومی گروه معارف به صورت همزمان مشروط به انتخاب تمامی دروس باقیمانده با هم نمایند . ضمنا دانشجویانی که صرفا تا حداکثر 24 واحد برای ترم آینده دارند و با اخذ یک عنوان درس عمومی گروه معارف در ترم جاری بشتر از 3 عنوان درس عمومی گروه معارف برایشان باقی می ماند ،می توانند با درخواست به آموزش تا 2 عنوان درس معارف در ترم ماقبل آخر بگیرند .
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر