آموزش
 
به اطلاع دانشجویان ترم آخر که فقط تا 24 واحد درسی باقیمانده دارند می رساند برای سال تحصیلی 1400 مجوز اخذ حد اکثر 3 عنوان درس عمومی از گروه معارف داده شد و بقیه دانشجویان می بایست هر ترم حتما یک عنوان درس عمومی از گروه معارف بگیرند تا در صورت ندادن مجوز در سالهای بعدی دچار مشکل نشوند . (بقیه دانشجویان فقط یک عنوان درس معارف می توانند اخذ کنند)
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر