آموزش
 

شرح وظایف کارمندان آموزش و شماره داخلی تلفن

شماره تلفن دانشگاه 44354061تا 44354066می باشد لطفا پس از شروع صحبت تلفن گویا بدون قطع کردن تلفن ، داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید .

*آقای رجائی : طبقه سوم شماره داخلی تلفن 271- مسئول آموزش

*آقای قاسمی : طبقه اول شماره داخلی تلفن 247-امور مربوط به : انتخاب واحد تشکیل پرونده و بایگانی مدارک انصراف بازگشت به تحصیل و لغو عدم مراجعه معافیت تحصیلی تغییر رشته- سنوات تحصیلی تکدرس

*آقای اکبری: طبقه دوم شماره داخلی تلفن 229- امور مربوط به فارغ التحصیلی کلیه رشته ها به جز رشته های روانشناسی-شیمی- جغرافیا- علوم تربیتی- حقوق

*خانم یزدانشناس : طبقه اول شماره داخلی تلفن 241- امور مربوط به آزمایشگاه گواهی کارآموزی و تحقیق -امور مربوط به دانش آموختگان رشته های روانشناسی-شیمی0  جغرافیا- علوم تربیتی- حقوق
خانم حسینی : کتابخانه
تاییدیه و ارزش تحصیلی کارشناسی و ارشد

*آقای مسعودی : طبقه دوم شماره داخلی تلفن 248-امور مربوط به رایانه تغییر رمز دانشجویان تطبیق واحد مهمان به سایر مراکز

*آقای پاسیار  طبقه دوم شماره داخلی تلفن 249- امور مربوط به برنامه کلاسی و اساتید

*خانم عبدالهی : طبقه سوم شماره داخلی تلفن 228- دبیرخانه و گواهی اشتغال به تحصیل

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر