آموزش
 

واحد یا مرکز رشته تحصیلی
مرکزآباده ژئومورفولوژی گرایش هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
زبان و ادبیات عربی-ادبیات عربی
مرکزبوانات زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی
مرکزاوز زمین شناسی (اقتصادی )
آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش آب وهوا شناسی کاربردی
مرکزجهرم فیزیک (زمینه ذرات بنیادی )
شیمی (شیمی فیزیک )
زبان وادبیات فارسی -ادبیات کودک ونوجوان
زبان و ادبیات فارسی
مرکزفسا تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت اسلامی)
الهیات ومعارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث
مرکزخرامه برنامه ریزی درسی
روانشناسی تربیتی
مرکزداراب زبان وادبیات فارسی -ادبیات کودک ونوجوان
مرکزشیراز ریاضی محض (آنالیز)
ریاضی محض (جبر)
ریاضی کاربردی (بهینه سازی)
فیزیک (زمینه حالت جامد)
فیزیک (زمینه اتمی ومولکولی )
شیمی (شیمی تجزیه )
شیمی (شیمی فیزیک )
علوم زمین (چینه نگاری و دیرینه شناسی)
آمارریاضی
آموزش وبهسازی منابع انسانی
تحقیقات آموزشی
زبان و ادبیات انگلیسی
زبان شناسی همگانی
زبان و ادبیات فارسی
آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش تغییرات آب وهوایی(اقلیمی)
مدیریت دولتی گرایش مدیریت توسعه و پیشرفت شهری و روستایی
مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی
مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
  علم اطلاعات ودانش شناسی-مطالعات کتابخانه های عمومی
آموزش محیط زیست
مهندسی عمران-محیط زیست
مهندسی عمران- ژئوتکنیک
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
روانشناسی عمومی
مرکز استهبان زیست شناسی سلولی و مولکولی-بیوفیزیک
شیمی (شیمی آلی )
مرکزلامرد شیمی (شیمی معدنی )
مرکزنورابادممسنی آمارریاضی
زبان و ادبیات عربی-ادبیات عربی

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر